Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden onder andere onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt:

  • Opdrachtnemer: * You2Nepal / Hilde Bleijswijk
  • Opdrachtgever: * Deelnemer
  • Opdracht: * Reis naar Nepal

Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Reisvoorwaarden You2Nepal

1. Deelnemer onderneemt de reis naar Nepal voor eigen rekening en risico.

2. Deelnemer heeft kennis genomen van het feit dat Nepal een ontwikkelingsland is, gevestigd in een ander continent (Azië). Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn dat de plaatselijke faciliteiten (zoals accommodatie, vervoermiddelen en (medische) voorzieningen) en veiligheidsmaatregelen van een ander niveau zijn en zeer beperkt van kwaliteit ten opzichte van Westerse maatstaven.

3. Deelnemer neemt kennis van de actuele situatie in Nepal op – in ieder geval – de volgende twee momenten: 1) bij het doen van de (aan)betaling en 2) de dag voor vertrek. Deelnemer verifieert de reiscondities en eventueel afgegeven reisadviezen en veiligheidsmaatregelen bij het ministerie van buitenlandse zaken via de volgende link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/nepal

4. Voorafgaand aan boeking van de reis hebben opdrachtnemer en deelnemer een mondeling gesprek ter kennismaking, waarbij opdrachtnemer informatie verstrekt over de reis en – in geval het gesprek tot een boeking leidt – een voorbereiding- en paklijst.

5. Een minderjarige mag deelnemen aan de reis, mits onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meerderjarige deelnemer.

6. Deelnemer is verantwoordelijk voor het boeken van zijn / haar vliegticket naar Kathmandu Tribhuvan Airport, tenzij anders afgesproken. Alle condities en voorwaarden die gesteld zijn door de luchtvaartmaatschappij aangaande de vliegtickets zijn direct van toepassing op de deelnemer.

7. Deelnemer is verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort, visum, vaccinatieboekje (indien van toepassing) en een internationaal rijbewijs (indien van toepassing).

8. Deelnemer is verantwoordelijk voor een dekkende reis- en annuleringsverzekering inclusief medische dekking en repatriëring uit berggebied. Deelnemer verklaart onderzocht te hebben of binnenlandse vluchten in Nepal (op de zwarte lijst van de EU) en berg- en vliegactiviteiten (o.a. trekkings en paragliden) alsmede het projectbezoek door zijn / haar verzekering gedekt is.

9. Deelnemer verklaart fysiek en mentaal in goede gezondheid en conditie te verkeren en is verplicht bij opdrachtnemer te melden wanneer dit voorafgaand of tijdens de reis verandert.

10. Deelnemer is verantwoordelijk alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen aangaande zijn of haar persoonlijke gezondheid, inclusief tijdig bezoek aan GGD en mogelijke vaccinaties.

11. Deelnemer accepteert dat het reisschema onderworpen is aan potentiële wijzigingen en afhankelijk is van de actuele situatie in Nepal. Deelnemer begrijpt dat in Nepal (aldaar gebruikelijke) ongemakken van directe invloed kunnen zijn, zoals: weersomstandigheden, ziekte, stakingen, politieke instabiliteit, wegversperringen, aardbevingen, stroom afsluiting, gebreken aan vervoersmiddelen, etc.

12. Accommodatie en reiscondities zijn erg basic vergeleken met Westerse standaarden. Deelnemer gaat akkoord met verblijf in middle class accommodatie naar Nepalese standaarden. Tenzij anders is afgesproken en gefactureerd.

13. De prijs is een vastgesteld totaalbedrag. Achteraf hoger / lager uitvallende kosten leiden niet tot bijbetaling of teruggaaf en worden niet verrekend, tenzij anders afgesproken.

14. Betaling van de reissom vindt plaats na ontvangst van de factuur; 50% wordt uiterlijk vier weken voor vertrek voldaan. De resterende 50% wordt uiterlijk voor vertrek voldaan.

15. Uitgewisselde persoonlijke gegevens en informatie blijven strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16. Opdrachtnemer (zowel You2Nepal als Hilde Bleijswijk) is niet aansprakelijk voor verlies en / of beschadiging van persoonlijke eigendommen, persoonlijk letsel of (dodelijke) ongelukken.

17. Annulering door deelnemer na (gedeeltelijke) betaling van de reissom leidt tot 50% teruggave indien en voorzover sprake is van overmacht bij de deelnemer en You2Nepal nog geen hogere kosten heeft gemaakt voor de betreffende reis.

18. Annulering door You2Nepal leidt tot een vervangend programma en begeleiding of – indien dit niet mogelijk is – tot teruggave van de betaalde reissom aan deelnemer.

19. Wanneer de reis niet aan de verwachtingen voldoet van deelnemer, dan maakt deelnemer dit tijdens of uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis kenbaar bij opdrachtnemer met opgaaf van redenen.

20. STO Garant.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt You2Nepal gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van You2Nepal ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

21. De betalingsprocedure

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan You2Nepal maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan You2Nepal.