Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden onder andere onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt:

  • Opdrachtnemer: You2Nepal / You2theWorld / Namaskar Holding BV / Hilde Bleijswijk
  • Opdrachtgever: Deelnemer
  • Opdracht: Reis

Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Reisvoorwaarden 

1. Deelnemer onderneemt de reis voor eigen rekening en risico.

2. Deelnemer doet ter bevestiging van de boeking een aanbetaling van €750. Deze aanbetaling wordt niet gerestitueerd. De restsom is uiterlijk acht weken voor vertrek verschuldigd en kan (deels) worden gerestitueerd volgens het bepaalde in artikel 18.

3. Deelnemer is verantwoordelijk voor een dekkende reis- en annuleringsverzekering inclusief medische dekking en repatriëring uit het (berg)gebied. Deelnemer verklaart onderzocht te hebben of binnenlandse vluchten (mogelijk op de zwarte lijst van de EU) en berg- en vliegactiviteiten (o.a. trekkings en paragliden) alsmede het projectbezoek door zijn / haar verzekering gedekt is.

4. Deelnemer heeft kennis genomen van het feit dat we reizen naar een ontwikkelingsland, gevestigd in een ander continent. Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn dat de plaatselijke faciliteiten (zoals accommodatie, vervoermiddelen en (medische) voorzieningen) en veiligheidsmaatregelen van een ander niveau zijn en zeer beperkt van kwaliteit ten opzichte van Westerse maatstaven.

5. Deelnemer neemt kennis van de actuele situatie in het land van bestemming op – in ieder geval – de volgende twee momenten: 1) bij het doen van de (aan)betaling en 2) de dag voor vertrek. Deelnemer verifieert de reiscondities en eventueel afgegeven reisadviezen en veiligheidsmaatregelen bij het ministerie van buitenlandse zaken via de volgende link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

6. Voorafgaand aan boeking van de reis hebben opdrachtnemer en deelnemer een mondeling gesprek ter kennismaking, waarbij opdrachtnemer informatie verstrekt over de reis en – in geval het gesprek tot een boeking leidt – een voorbereiding- en paklijst.

7. Een minderjarige mag deelnemen aan de reis, mits onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meerderjarige deelnemer.

8. Deelnemer is verantwoordelijk voor het boeken van zijn / haar vliegticket, tenzij anders afgesproken. Alle condities en voorwaarden die gesteld zijn door de luchtvaartmaatschappij aangaande de vliegtickets zijn direct van toepassing op de deelnemer.

9. Deelnemer is verantwoordelijk voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort, visum, vaccinatieboekje (indien van toepassing) en een internationaal rijbewijs (indien van toepassing).

10. Deelnemer verklaart fysiek en mentaal in goede gezondheid en conditie te verkeren. Deelnemer is verplicht het bij opdrachtnemer te melden wanneer dit voorafgaand of tijdens de reis verandert.

11. Deelnemer is verantwoordelijk alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen aangaande zijn of haar persoonlijke gezondheid, inclusief tijdig bezoek aan GGD en mogelijke vaccinaties.

12. Deelnemer accepteert dat het reisschema onderworpen is aan potentiële wijzigingen en afhankelijk is van de actuele situatie in het land van bestemming. Deelnemer begrijpt dat (aldaar gebruikelijke) ongemakken van directe invloed kunnen zijn, zoals: weersomstandigheden, ziekte, stakingen, politieke instabiliteit, wegversperringen, aardbevingen, stroom afsluiting, gebreken aan vervoersmiddelen, etc.

13. Accommodatie en reiscondities zijn basic vergeleken met Westerse standaarden. Deelnemer gaat akkoord met verblijf in middle class accommodatie naar lokale standaarden. Tenzij anders is afgesproken en gefactureerd.

14. De prijs is een vastgesteld totaalbedrag. Achteraf hoger / lager uitvallende kosten leiden niet tot bijbetaling of teruggaaf en worden niet verrekend, tenzij anders afgesproken.

15. De aanbetaling wordt binnen twee weken na de boeking voldaan door deelnemer. Deze aanbetaling wordt niet gerestitueerd. De betaling van de restsom vindt plaats uiterlijk acht weken voor vertrek door deelnemer. Betaling van de reissom geschiedt via derdenrekening Certo Escrow, zoals omschreven in artikel 21. Deelnemer ontvangt hiervoor tijdig per e-mail een uitnodiging tot het doen van betaling.

16. Uitgewisselde persoonlijke gegevens en informatie blijven strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

17. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies en / of beschadiging van persoonlijke eigendommen, persoonlijk letsel of (dodelijke) ongelukken.

18. Annulering door deelnemer na (gedeeltelijke) betaling van de reissom leidt tot gedeeltelijke teruggave indien en voorzover sprake is van overmacht bij de deelnemer. De hoogte van de terugbetaling is afhankelijk van wanneer de annulering plaatsvindt:

  • Annulering tot de 56e kalenderdag (exclusief) voor vertrek: 0% van de aanbetaling en 100% van de restsom;
  • Op de 56ekalenderdag (inclusief) tot de 42ekalenderdag voor vertrek: 0% van de aanbetaling en 70% van de restsom;
  • Op de 42ekalenderdag (inclusief) tot de 28ekalenderdag voor vertrek: 0% van de aanbetaling en 50% van de restsom;
  • Op de 28ekalenderdag (inclusief) tot de 14ekalenderdag voor vertrek: 0% van de aanbetaling en 25% van de restsom;
  • Op de 14ekalenderdag (inclusief) tot de 7ekalenderdag voor vertrek: 0% van de aanbetaling en 10% van de restsom; en
  • Op de 7ekalenderdag (inclusief) tot en met de dag van vertrek: 0% van de aanbetaling en 0% van de restsom.

19. Annulering door opdrachtnemer leidt tot een vervangend programma en / of begeleiding.

20. Wanneer de reis niet aan de verwachtingen voldoet van deelnemer, dan maakt deelnemer dit tijdens of uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis kenbaar bij opdrachtnemer met opgaaf van redenen.

21. Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt You2Nepal gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van You2Nepal wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan You2Nepal, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van You2Nepal niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Garantieregeling

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt You2theWorld gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van You2theWorld op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan You2theWorld, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan You2theWorld. Mocht You2theWorld voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.